L’union a pour but de réunir tous pompiers professionnels ou volontaires, elle se distance de toute opinion politique, linguistique ou religieuse. Peuvent faire partie de l’union: Sous-officiers, caporaux et pompiers professionnels ou volontaires en service actif ou retraités.

Notre union existe depuis 1939 et est enregistrée au moniteur belge sous le n° 410.837.956. Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, 80 boulevard d’Ypres. Une cotisation  de €15,00 annuelle par membre est demandée.

De vereniging heeft tot doel de beroepsbrandweermannen of vrijwilligers te verenigen, zij ontzegt zicht inmenging in politieke, taal of godsdientige aangelegenheden Mogen deel uitmaken van de unie: Onderofficieren, korporaals en brandweermannendie in actieve dienst zijn of op rust gesteld.

Onze vereniging bestaat sinds 1939 en is geregistreerd in het belgisch staatblad onder het nr. 410.837.956. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, 80 Ieperlaan. Er wordt een jaarlijks lidgeld van €15,00 per lid gevraagd.